Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

SERVICE OVERVIEW

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

flaga_godlo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przystąpił po raz kolejny do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.  W dniu 4 maja 2021 r. została podpisana stosowna umowa.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wsparciem asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym objęte zostaną osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły chęć udziału w programie. Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi świadczone przez asystenta.

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 475,00 zł, co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

flaga_godlo

plakat_budzet_panstwa_420x297aaa.pdf