Karta Dużej Rodziny

SERVICE OVERVIEW

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta przyznawana jest:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
  3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku osób, o których mowa w pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku .
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem, że rodzice nie są lub nie byli pozbawieni (w stosunku do co najmniej trojga dzieci) władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz, że mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym mogą zaznaczyć, czy ubiegają się o Kartę tradycyjną, elektroniczną czy obie.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.
Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.

Mapa miejsc, w których można skorzystać ze zniżek znajduje się pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Załączniki: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Karta Dużej Rodziny