Posiłek w szkole i w domu

SERVICE OVERVIEW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie wzorem lat ubiegłych kontynuuje udzielanie wsparcia w formie dożywiania dzieci w przedszkolach i w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt 14 ww. ustawy. Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie, jako samorządową jednostkę organizacyjną gminy, we współpracy ze szkołami i przedszkolami, do których uczęszczają uczniowie z terenu miasta i gminy Sieniawa.

Program jest finansowany z dotacji z budżetu państwa, otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz środków własnych gminy. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: 528,00 zł oraz posiadają przesłankę do udzielania pomocy zgodnie z art. 7 ww. ustawy.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i w szkole do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ostatnia decyzja, odcinek emerytury/ostatnia decyzja, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, alimenty itp.);
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja/zaświadczenie o  powierzchni gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki;
  • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym, realizowanym przez pracowników tutejszego ośrodka, jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Zadanie to realizowane jest w formie dożywiania dzieci oraz zapewnieniu posiłku osobom go pozbawionym, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Realizując założenia programu, w placówkach oświatowych na terenie gminy prowadzone jest dożywianie w formie gorącego posiłku przygotowanego w gminnej stołówce. Również prowadzone jest dożywianie dzieci z terenu miasta i gminy Sieniawa w placówkach prowadzących dożywianie poza terenem gminy. W ramach programu przewidziano również możliwość udzielania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Beneficjentami programu są osoby i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zaznaczyć należy, że gminna stołówka funkcjonująca od września 2019 r. przygotowuje smaczne i pełnowartościowe posiłki cieszące się zainteresowaniem uczniów. Dzięki programowi zwiększona jest kontrola nad jakością produktów oraz procesem przygotowania posiłków.