Zasiłki dla opiekunów

SERVICE OVERVIEW

W dniu 15.05.2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku.
Celem ustawy była realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z cytowaną ustawą zasiłek dla opiekuna w kwocie 520,00 zł miesięcznie, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z dniem 1 lipca 2013 roku z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1548 i poz. 1557). Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których osobie ubiegającej się o zasiłek zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź też na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane były na wniosek osoby ubiegającej się. Wniosek należało złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 15 września 2014 r. Jeżeli w tym czasie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia osobie, nad którą sprawowana była opieka, wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 4 m-cy od dnia wydania orzeczenia.