Czyste Powietrze

SERVICE OVERVIEW

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu “Czyste Powietrze”
Zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. która wprowadziła w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej “POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej “NFOŚiGW”) lub
z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej “WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zarządzeniem Nr 0050/74/2020 z dnia 21 października 2020 roku upoważnił Małgorzatę Gnida – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie do prowadzenia postępowań w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu ,, Czyste powietrze”. Na wniosek Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń zostały upoważnione: Pani Bernadeta Pieńczak – pracownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie oraz Pani Alicja Sroka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie.
Wnioski o wydanie zaświadczeń można składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie – budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie – pokój Nr 9.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy POŚ, a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia: 1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy o świadczeniach rodzinnych; 2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio. W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2020 r., poz.256).
Zasady wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że :

  •  osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
  • dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia , w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego
    w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
  • do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: o rodzinie ” rozumie się przez to gospodarstwo domowe; o gospodarstwie rolnym ” rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
  •  do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych
  •  żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego: imię i nazwisko; numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres miejsca zamieszkania; adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
  •  w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Załączniki: Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego- Czyste Powietrze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Czyste powietrze