DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Sroka – koordynator do spraw dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawiealicja.sroka@mgops.sieniawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 622 73 01 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 • powiększanie/pomniejszania czcionki
 • ustawienie odcieni szarości
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • ustawienie odwrócony wysoki kontrast
 • ustawienie jasnego tła
 • podświetlanie linków
 • ustawienie czytelnej czcionki
Dostępność architektoniczna

Budynek: siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie ul. Rynek 1

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu/ośrodka

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby ośrodka w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy sekretariatu. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Utrudnienia

W budynku nie ma windy

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do ośrodka istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@sieniawa.pl
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie /MGOPSSieniawa/SkrytkaESP
 • przesyłanie faksów pod numer: 16 / 622 73 01 wew. 35

Obsługa osób słabosłyszących

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@sieniawa.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie /MGOPSSieniawa/SkrytkaESP;
 • przesyłanie faksów pod numer: 16 / 622 73 01 wew. 35;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1; 37-530 Sieniawa

Trzech pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie odbyło kurs podstaw języka migowego. Mogą oni służyć pomocą w załatwieniu podstawowych spraw.