Czyste powietrze

Czyste Powietrze

Zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r. która wprowadziła w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej “POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej “NFOŚiGW”) lubz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej “WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zarządzeniem Nr 0050/74/2020 z dnia 21 października 2020 roku upoważnił Małgorzatę Gnida – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie do prowadzenia postępowań w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu ,, Czyste powietrze”. Na wniosek Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń zostały upoważnione: Pani Bernadeta Pieńczak – pracownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie oraz Pani Alicja Sroka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie. Wnioski o wydanie zaświadczeń można składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie – budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie – pokój Nr 9.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy POŚ, a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia: 1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy o świadczeniach rodzinnych; 2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio. W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735). Zasady wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że :

  •  osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
  • dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia , w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego
    w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
  • do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: o rodzinie ” rozumie się przez to gospodarstwo domowe; o gospodarstwie rolnym ” rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
  •  do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych
  •  żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego: imię i nazwisko; numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres miejsca zamieszkania; adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
  •  w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.