PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023


 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach Program przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj:

  • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł.
  • dla osoby samotnie gospodarującej –  1 164,00 zł;

Na realizację Programu tut. Organ otrzymał w 2022 r. dofinansowanie w wysokości 139 895,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Całkowita wartość Programu wynosi 199 850,00 zł.

plakat_posilek w szkole_420x297