Nowy okres świadczeniowy 2021/2022

264
Nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Od 1 lipca 2021 r. przyjmowane są kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy (2021/2022). 

Wnioski w formie papierowej można składać od m-ca sierpnia 2021 r. osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie ul. Rynek 1 w pokoju nr 9. Formularze dostępne są w siedzibie M-GOPS, pokój nr 9 oraz w holu Urzędu Miasta i Gminy.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będzie rok 2020 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych określony w ustawie).

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”.

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Wnioski o ww. świadczenia należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Sam fakt zameldowania na terenie naszej gminy nie uprawnia rodziny do składania wniosku w tut. Ośrodku.

 
54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *