Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł

292
Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju, deklarujący zamiar pozostania w Polce i zostali wpisani do rejestru Pesel UKR, mogą złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość udzielanej pomocy i sposób wypłaty

 • Wysokość świadczenia na każdą osobę wynosi 300 zł.
 • Pomoc jest udzielana na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód.
 • Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości  300 zł

 • obywatel Ukrainy i jego małżonek, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybyli do Polski od dnia 24 lutego br.
 • dzieci obywateli Ukrainy wymienionych powyżej.  

Jakie dokumenty należy posiadać podczas składania wniosku

 • nadany numer PESEL UKR,
 • dowód tożsamości,
 • nr konta

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy

 • Wnioski składa się w gminie miejsca zamieszkania- osoby przybywające na terenie naszej gminy mogą składać wniosek o wypłatę pomocy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie.
 • Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
 • Kogo nie obejmuje pomoc?

Pomoc nie obejmuje obywateli Ukrainy, którzy  np. posiadają zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy,  złożyli w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali zamiar złożenia takiego wniosku (art. 2 ust.3 specustawy) .

WZÓR WNIOSKU O ZWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA 31 03 DOC

WZÓR WNIOSKU O ZWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA 31 03 PDF

54321
(2 votes. Average 1.5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *