Pomoc osobom bezdomnym, samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub osobom będącym pod działaniem alkoholu lub substancji odurzających w okresie zimowym

102
Pomoc osobom bezdomnym, samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub osobom będącym pod działaniem alkoholu lub substancji odurzających w okresie zimowym

Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne lub osoby będące pod działaniem alkoholu lub substancji odurzających szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów szczególnie osoby bezdomne są podatne na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W systemie wsparcia dla osób bezdomnych, poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, niezwykle ważne są także inne placówki, świadczące różnorodne usługi dla osób bezdomnych.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej natomiast noclegownia zapewnia schronienie świadcząc pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt oraz możliwość przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie takich osób również w schronisku i noclegowni.

W działaniach zabezpieczających osoby bezdomne przed utratą zdrowia lub życia    w okresie zimy niezbędny jest wspólny wysiłek wszystkich dostępnych służb. Wojewodowie corocznie dokonują przeglądu i weryfikacji istniejących planów i procedur w zakresie reagowania w związku z trudnymi warunkami pogodowymi i na wypadek wystąpienia problemów związanych z zagrożeniami zimowymi. Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego stale monitorują sytuacje związane z zapewnieniem możliwości tymczasowego zakwaterowania osób bezdomnych.

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających osoby bezdomne pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. W Centrach tych działają bezpłatne infolinie dla osób bezdomnych. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa. Wydziały Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego dysponują informacjami o ilościach przygotowanych miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i miejscach noclegowych. Ponadto, sprawdzane są przez właściwe służby warunki potencjalnych miejsc noclegu osób bezdomnych w celu zapobiegania przypadkom zgonów z wychłodzenia.

Stałą formę ochrony przed zdarzeniami niebezpiecznymi stanowią częste prewencyjne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, takich jak: dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.
W przypadku ujawnienia takich osób, są one doprowadzane do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub innych miejsc, w których mogą otrzymać niezbędną pomoc. Baza placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych, w której można w łatwy sposób wyszukać interesujące informacje (np. wg województwa, miasta, dzielnicy, typu placówki, czy typu udzielanych usług) jest również zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa o zwrócenie uwagi na osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu i przekazanie informacji ich dotyczących  do tut. Ośrodka lub na Komisariat Policji w Sieniawie. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno – koordynacyjny 987, gdzie można uzyskać informacje o pomocy oferowanej osobom bezdomnym. Na numer ten mogą dzwonić osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego jak i osoby zgłaszające potrzebę udzielenia pomocy osobie tego wymagającej.

Informację o osobach wymagających pomocy prosimy przekazywać do:

  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie nr tel. 16 622 73 01;
  • Komisariatu Policji w Sieniawie pod nr tel. 16 622 70 07;

Ponadto pod nr tel. 987 tj. całodobową bezpłatną infolinię można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *