Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany 2023 r.

163
Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany 2023 r.

22 czerwca 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które nadadzą nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą.

Podmioty, których dotyczy zmiana

Zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą. Zmiany dotkną m.in. przedstawicieli służb i podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej tj. m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji pozarządowych; kuratorów sądowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostycznopomocowych.

Najważniejsze zmiany

1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres („przemoc domowa zamiast w rodzinie”).
2. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
3. Odziaływania korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
4. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
5. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
6. Działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI)
7. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych
8. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury, wyłączenie ZI lub jego członków oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK.
W dniu 15.09.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sieniawa w związku ze zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa i podmiotami określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, Komisariatu Policji w Sieniawie, placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, placówek służby zdrowia, Sądu Rejonowego w Przeworsku, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło w Sieniawie.

54321
(1 vote. Average 1 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *