Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

226
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

W dniu 17.08.2022 r.  wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że można już przystąpić do wnioskowania o wypłatę  dodatku na zakup węgla. Wniosek został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 r. poz. 1712).

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. ( Dz.U. z 2022r. poz. 1692)  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termonedernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji  emisyjności budynków ( Dz.U. z 2022 r. poz. 438) .

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

1)      osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą  (gospodarstwo jednoosobowe) albo

2)      osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwa domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85 % węgla kamiennego.

 Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe , po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie  do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski  o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie, pokój nr 8 i 9, wnioski można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą ą elektroniczną. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W załączeniu wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego:

Rozporządzenie

54321
(2 votes. Average 1.5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *