Zostań rodziną wspierającą

195
Zostań rodziną wspierającą

INFORMACJA DLA RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZIOM PRZEŻYWAJĄCYM TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie w oparciu o art. 29 ust. 1,2 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności
w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi, dotyczą w szczególności opieki i wychowywania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. Pomoc rodziny wspierającej może obejmować różne aspekty życia takie jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowywania dzieci, ale również w takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Miasta i gminy Sieniawa po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieniawie na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych
z udzielaniem wsparcia. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).

Funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ nie może pełnić rodzina, w której:
● istnieje problem alkoholowy,
● nie ma stałego źródła utrzymania,
● występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
● członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
● członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
● skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub członek rodziny figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym
● występują zaburzenia lub choroba psychiczna.
Dodatkowe informacje osoby zainteresowane uzyskają w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie.

Informacja rodzina wspierająca

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *