Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

95
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Informujemy, że w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił
nabór wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


I. Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy.


II. Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadań w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 190 000 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych).

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem”, na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

IV. Rodzaj zadań
Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Zgodnie z zapisami cz. V ust. 4 Programu Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia
potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są
o dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie w terminie do dnia 14.11.2023 r. do godz. 12:00:
– Karty zgłoszenia do Programu ;
– Klauzuli informacyjnej w ramach programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie;
-Klauzuli informacyjnej w ramach programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

ogłoszenie o naborze

MGOPS_klauzula_informacyjna_opieka wytchnieniowa_2024 (003)

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *